Ko je profesionalni upravnik?

Ko je profesionalni upravnik?

Profesionalni upravnik pored poslova upravnika zgrade (aktivnosti kao što su organizovanje održavanja zgrade, odlučivanje o korišćenju finansijskih sredstava i obezbeđivanja korišćenja zgrade, kao i druga pitanja od značaja za upravlјanje zgradom) vrši i sledeće poslove: stara se o održavanju zemlјišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade, prima prijave kvarova ili drugih problema (nepoštovanje kućnog reda, buka i drugi štetni uticaji u zgradi) svakim danom u nedelјi u periodu od 00-24 časa, na osnovu primlјene prijave obaveštava i zahteva preduzimanje odgovarajućih mera od nadležnog organa, evidentira svaku primlјenu prijavu sa podacima o problemu i vremenu prijema, kao i sa drugim podacima ako su poznati (ime i prezime podnosioca prijave, licu koje je uzrokovalo probleme i drugo), obezbeđuje izvršenje radova na hitnim intervencijama, predlaže skupštini stambene zajednice visinu naknade za održavanje zajedničkih delova zgrade i zemlјišta na osnovu najmanje tri prikuplјene ponude od lica koja se bave održavanjem zajedničkih delova zgrade i zemlјišta.

Naknada za poslove profesionalnog upravlјanja isplaćuje se organizatoru profesionalnog upravlјanja, a on izmiruje obaveze plaćanja naknade prema profesionalnom upravniku. U slučaju prinudno postavlјenog profesionalnog upravnika, visina naknade koju će plaćati vlasnici posebnih delova određuje se odlukom jedinice lokalne samouprave.

Registar profesionalnih upravnika je javna evidencija koju vodi Privredna komora Srbije, a koja sadrži lične podatke o profesionalnim upravnicima kao i podatke o ugovorima koje je sklopila stambena zajednica sa organizatorom profesionalnog upravlјanja.

Registar profesionalnih upravnika za svakog profesionalnog upravnika sadrži:

  • spisak aktivnih ugovora sa stambenim zajednicama;
  • spisak isteklih ugovora sa stambenim zajednicama;
  • spisak raskinutih ugovora sa stambenim zajednicama.

Ugovor o poveravanju poslova upravlјanja profesionalnom upravniku zaklјučuje se u pisanoj formi, između stambene zajednice, odnosno lica ovlašćenog od strane stambene zajednice i organizatora profesionalnog upravlјanja, odnosno njegovog zastupnika

Profesionalni upravnik je fizičko lice koje je steklo licencu za obavlјanje poslova upravlјanja zgradom. Da bi stekao kvalifikaciju profesionalnog upravnika neophodno je da ispunjava sledeće uslove:

  • ima najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;
  • položi ispit za profesionalnog upravnika i stekne licencu u skladu sa ovim zakonom;
  • upiše se u registar koji vodi Privredna komora Srbije.

 Privredna komora Srbije izdaje i oduzima licencu za profesionalnog upravnika u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada..