PRAVILNIK O JEDINSTVENOJ METODOLOGIJI OBRAČUNA NEPROFITNE ZAKUPNINE

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuje jedinstvena metodologija obračuna neprofitne zakupnine.

Neprofitna zakupnina

Član 2.

Zakup stana po uslovima neprofitnog zakupa predstavlja davanje u zakup stana u javnoj svojini za čije korišćenje zakupac plaća neprofitnu zakupninu, pod uslovima i na način određen ugovorom o neprofitnom zakupu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stanovanje i održavanje zgrada (u daljem tekstu: Zakon).

II. METODOLOGIJA OBRAČUNA NEPROFITNE ZAKUPNINE

Način obračuna neprofitne zakupnine

Član 3.

Neprofitna zakupnina se obračunava na godišnjem nivou u odnosu na vrednost stana na dan 31. decembar godine koja prethodi godini obračuna zakupnine, tako što se vrednost stana koja čini osnovicu poreza na imovinu za odgovarajuću godinu množi sa koeficijentom koji izražava sve stvarne troškove pribavljanja, korišćenja i održavanja stana.

Neprofitna zakupnina se obračunava u fiksnom dinarskom iznosu za period od godinu dana, i to za drugu polovinu tekuće godine i prvu polovinu naredne godine, a plaća u jednakim mesečnim ratama do 15. u mesecu za tekući mesec.

Za redovno plaćanje zakupnine neprofitne zakupnine, zakupcu pripada popust u iznosu od 5% na iznos zakupnine, ukoliko ugovorom o zakupu nije drugačije određeno.

Za plaćanje zakupnine po isteku roka iz stava 1. ovog člana za period docnje zaračunava se zakonska zatezna kamata, ukoliko ugovorom o zakupu nije drugačije uređeno.

Elementi neprofitne zakupnine

Član 4.

Neprofitnom zakupninom su obuhvaćeni troškovi održavanja stana i zajedničkih delova zgrade, troškovi upravljanja zgradom, amortizacija, kao i troškovi pribavljanja stana i pripadajućih zajedničkih delova, računajući i zemljište na kome je izgrađen stambeni objekat.

Neprofitna zakupnina se sastoji iz sledećih elemenata zasnovanih na stvarnim troškovima, koji se izražavaju u procentnim poenima i čijim zbirom se dobija koeficijent iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika:

1) troškova održavanja, što su troškovi investicionog i tekućeg održavanja zajedničkih delova zgrade i troškovi investicionog održavanja stana i mogu iznositi najviše 1,0% od vrednosti stana na godišnjem nivou za neamortizovane stanove, odnosno 1,5% od vrednosti stana na godišnjem nivou za amortizovane stanove, kao i troškovi osiguranja od uobičajenih rizika požara i izlivanja vode i mogu iznositi najviše 0,05 % od vrednosti stana na godišnjem nivou;

2) troškova upravljanja, što su troškovi upravljanja zgradama, stanovima i zakupcima, uključujući i troškove pokrivanja rizika naplate zakupnine i mogu iznositi najviše 0,8 % od vrednosti stana na godišnjem nivou;

3) amortizacije, koja se za neamortizovane stanove izračunava po stopi od 1,45 % na godišnjem nivou, dok se za stanove starije od 67 godina ne računa.

Amortizacija se ne obračunava u neprofitnoj zakupnini zakupcu, koji ostvaruje pravo na korišćenje stana u zakup po neprofitnim uslovima ukoliko je stan koji je predmet zakupa pribavljen donatorskim sredstvima, odnosno može biti umanjena za deo sredstava obezbeđenih kroz tu donaciju.

Ukoliko se pribavljanje stana za neprofitni zakup finansira kreditnim sredstvima, zakupnina može sadržati i troškove finansiranja najviše do 0,5% od vrednosti stana.

Zbir najviših stopa pojedinih elemenata zakupnine, izražena kao procenat od vrednosti stana na godišnjem nivou, je gornja granica godišnje stope neprofitne zakupnine i ne može biti veća od 2,904%.

Neprofitna zakupnina na mesečnom nivou se izračunava tako što se neprofitna zakupnina obračunata na godišnjem nivou, u skladu sa članom 3. stav 1. ovog pravilnika, podeli sa brojem 12.

Neprofitna zakupnina stanova građenih nepovratnim (donatorskim) ili delimično subvencionisanim povratnim finansijskim sredstvima

Član 5.

Elementi obračuna neprofitne zakupnine stanova građenih nepovratnim (donatorskim), ili povratnim finansijskim sredstvima koja su delimično subvencionisana, namenjenih određenim kategorijama stanovništva, mogu odstupati od elemenata iz člana 3. ovog pravilnika u skladu sa uslovima programa stambene podrške i odgovarajućih stambenih projekata u okviru kojih su stanovi izgrađeni, a najviše do nivoa date donacije, odnosno subvencije, u skladu sa Zakonom.

Aktivnosti tekućeg održavanja zgrade koje nisu obuhvaćene neprofitnom zakupninom

Član 6.

Zakupac snosi troškove tekućeg održavanja stana i to:

1) popravke ili zamenu delova električnih instalacija u stanu (prekidača, sijalica i dr.);

2) deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju prostorija u stanu;

3) redovne preglede i servisiranje instalacija vodovoda i kanalizacije od priključka na zajedničku vodovodnu i kanalizacionu vertikalu zgrade do priključka na sanitarni uređaj (sifon sudopere, umivaonika i sl.) u stanu;

4) odgušivanje kanalizacione mreže koja pripada samo stanu zakupca, odnošenje izlivnih ostataka i dezinfekcija prostorija u stanu;

5) čišćenje snega i leda sa prozora, balkona, lođa i terasa svog stana;

6) popravku ili zamenu okova, brava, katanaca i drugih uređaja za zatvaranje prostorija u stanu;

7) krečenje prostorija u stanu;

8) održavanje higijene u stanu (čišćenje i pranje prostorija, zastakljenih površina i dr.);

9) druge radove kojima se obezbeđuje tekuće održavanje stana na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti.

Aktivnosti tekućeg održavanja zgrade koje su obuhvaćene neprofitnom zakupninom

Član 7.

Zakupodavac snosi troškove tekućeg održavanja zgrade i to:

1) popravke ili zamenu automata za zajedničko osvetljenje, prekidača, sijalica i dr.;

2) deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju zajedničkih prostorija u zgradi;

3) redovne preglede i servisiranje hidroforskih postrojenja u zgradi, instalacija centralnog grejanja (podstanica, mreže sa grejnim telima, ventile i dr.), instalacija i uređaja za gašenje požara u zgradi, gromobranskih instalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije u zgradi, elektroinstalacija, uređaja za nužno svetlo, uređaja i opreme za ventilaciju zgrade;

4) čišćenje oluka i olučnih cevi zgrade;

5) popravku ili zamenu okova, brava, katanaca i drugih uređaja za zatvaranje ormara za strujomere, vodomere, telefonske i televizijske instalacije u zgradi;

6) krečenje zajedničkih prostorija u zgradi;

7) održavanje higijene u zajedničkim delovima zgrade (čišćenje i pranje ulaza, zajedničkih prostorija, stepeništa, hodnika, zastakljenih površina i dr.);

8) druge radove kojima se obezbeđuje tekuće održavanje zgrade na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti.

Aktivnosti investicionog održavanja zgrade koje su obuhvaćene neprofitnom zakupninom

Član 8.

Zakupodavac snosi troškove investicionog održavanja stana i zgrade i to:

1) krovne konstrukcije i drugih konstruktivnih delova zgrade;

2) krovnog pokrivača i drugih elemenata krova (dimnjaci, ventilacioni kanali, krovni otvori, krovni svetlarnici, limene opšivke i uvale, slivnici, odvodi i drugi elementi krova, zajedničkih lođa i terasa i dr.);

3) oluka, olučnih cevi i drugih elemenata za odvod vode sa krova i zaštitu zgrade od prodora vode;

4) horizontalne i vertikalne hidroizolacije;

5) vodovodne i kanalizacione mreže od priključka na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu, sengrupa ili drugog izlivnog mesta do priključka na sanitarni uređaj (sifon sudopere, umivaonika i sl.) u zgradi;

6) ventilacionih cevi kanalizacione mreže i njihovih glava na krovu zgrade;

7) elektroinstalacije zgrade do strujomernog ormara;

8) instalacija centralnog grejanja, grejnih tela u zgradi, delova toplotnih postrojenja i uređaja zgrade sa punjenjem, pražnjenjem i ozračivanjem toplovodne mreže, kao i popravka ili zamena instalacija za gas;

9) pumpnog postrojenja za izbacivanje vode (otpadne, podzemne i kišne) sa pripadajućim delovima (prostorija sa instalacijama i uređajima);

10) hidroforskog ili drugog pumpnog postrojenja za snabdevanje zgrade vodom ili za smanjenje pritiska vode, sa pripadajućim delovima i instalacijama;

11) dotrajalih metalnih, staklenih i drugih ograda na krovu, stepeništu, terasama, lođama i drugim zajedničkim delovima zgrade;

12) kanala za smeće u zgradi;

13) dotrajalih podova, plafona i zidova u zajedničkim delovima zgrade i stanu;

14) dotrajalih drvenih i metalnih delova na prozorima i vratima stana i zajedničkih prostorija zgrade;

15) oštećenih i dotrajalih fasada, fasadnih obloga i elemenata fasade i drugih spoljnih delova zgrade sa prioritetom zaštite fasade od prodora vode i vlage;

16) instalacije i uređaja za uzbunjivanje u zgradi;

17) gromobrana, interfona, kablovskih i PTT instalacija, antenskih uređaja i njihovih delova u zgradi;

18) hidranata, hidrantskih creva i drugih hidrantskih delova u zgradi;

19) protivpožarnog stepeništa zgrade i instalacija i uređaja za zaštitu od požara;

20) dotrajalih sanitarnih uređaja stana i zgrade;

21) uređaja za nužno osvetljenje.

Hitne intervencije koje su obuhvaćene neprofitnom zakupninom

Član 9.

Zakupodavac snosi troškove hitnih intervencija.

Pod hitnim intervencijama smatraju se radovi na održavanju stambene zgrade kojima se otklanja neposredna opasnost po život i zdravlje ljudi ili za okolinu i izvode se bez odlaganja.

Radovi hitnih intervencija obuhvataju:

1) skidanje maltera, fasadnih obloga i drugih elemenata fasade i krova za koje se utvrdi da ugrožavaju bezbednost ljudi i imovine;

2) popravke ili zamene delova krovnog pokrivača, radi zaštite od prokišnjavanja odnosno prodora vode i drugih atmosferskih padavina;

3) kidanje ili popravke oštećenih delova zgrade, na balkonu, terasi, lođi i stepeništu zgrade za koje se utvrdi da ugrožavaju bezbednost ljudi i imovine;

4) popravke ili zamene vodovodnih i kanalizacionih cevi u zgradi ili stanu kada dođe do prskanja njenih delova;

5) popravku ili zamenu hidrofora i njegovih delova kada zbog kvara zgrada ostane bez vode;

6) odgušivanje zajedničke kanalizacione mreže u zgradi ili stanu, odnošenje izlivnih ostataka i dezinfekcije prostorija u zgradi ili stanu;

7) izbacivanje podzemnih i slivnih voda iz podrumskih i drugih prostorija u zgradi;

8) otklanjanje uzroka nestanka struje zbog kvara na elektroinstalaciji zgrade od strujomernog ormara do razvodne table u stanu odnosno sijaličnog mesta u zajedničkim prostorijama;

9) utvrđivanje i otklanjanje uzroka elektriziranja zajedničkih uređaja u zgradi i instalacija u zgradi i stanu;

10) popravke ili zamenu cevne mreže, grejnih tela i delova toplovodnih odnosno plinskih postrojenja zgrade, zbog prskanja delova mreže, grejnih tela i toplovodnog odnosno plinskog sistema;

11) otklanjanje kvarova i nedostataka koji mogu dovesti do požara.

III.ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.