PRAVILNIK O USLOVIMA I DOKUMENTACIJA ZA IZDAVANjE I ODUZIMANjE LICENCE ZA RAD NEPROFITNIH STAMBENIH ORGANIZACIJA I NAČINU VOĐENjA I SADRŽINI REGISTRA NEPROFITNIH STAMBENIH ORGANIZACIJA

Predmet pravilnika

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i dokumentacija za izdavanje i oduzimanje licence za rad neprofitne stambene organizacije, način vođenja i sadržina Registra neprofitnih stambenih organizacija.

Uslovi za izdavanje licence za rad neprofitne stambene organizacije

Član 2.

Licenca za rad može se izdati neprofitnoj stambenoj organizaciji ukoliko ispunjava sledeće uslove:

1) da su ciljevi, odnosno zadaci neprofitne stambene organizacije pribavljanje, upravljanje i davanje u zakup stanova namenjenih za stambenu podršku, upravljanje i organizovanje izgradnje stanova na kojima se može steći svojina putem kupovine pod neprofitnim uslovima, kao i sprovođenje programa stambene podrške u skladu sa zakonom kojim se uređuje stanovanje (u daljem tekstu: Zakon);

2) da je organizovana i upisana u odgovarajući registar kao: javna agencija koju je osnovala jedinica lokalne samouprave, stambena zadruga ili kao drugo pravno lice;

3) da lice ovlašćeno za zastupanje neprofitne stambene organizacije nije pravosnažno osuđivano za krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv imovine;

4) da nije doneta odluka o prestanku rada neprofitna stambena organizacija, odnosno da nije otvoren postupak stečaja ili likvidacije neprofitne stambene organizacije;

5) da neprofitnoj stambenoj organizaciji nije izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti.

Uslovi za oduzimanje licence za rad neprofitne stambene organizacije

Član 3.

Licenca za rad se oduzima kada neprofitna stambena organizacija prestane da ispunjava najmanje jedan od uslova iz člana 2. ovog pravilnika, kao i u slučaju da posluje suprotno članu 109. stav 3. Zakona i/ili ne dostavi godišnji izveštaj iz člana 111. Zakona.

Neprofitnoj stambenoj organizaciji se oduzima licenca za rad i kada se naknadnom proverom utvrdi da je izdata na osnovu neistinitih i netačnih podataka.

Dokumentacija za izdavanje licence za rad neprofitne stambene organizacije

Član 4.

Uz zahtev za izdavanje licence za rad neprofitne stambene organizacije, dostavlja se sledeća dokumentacija:

1. odluka o osnivanju;

2. statut pravnog lica;

3. izvod iz upisa u odgovarajući registar;

4. uverenje da lice ovlašćeno za zastupanje neprofitne stambene organizacije nije pravosnažno osuđivano za krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv imovine;

5. potvrda da nije doneta odluka o prestanku rada, odnosno da nije otvoren postupak stečaja ili likvidacije neprofitne stambene organizacije;

6. dokaz o uplati takse za izdavanje rešenja o ispunjenosti uslova;

7. popis imovine i obaveza za prethodnu godinu;

8. finansijski plan i plan rada za tekuću godinu.

Ukoliko zahtev za izdavanje licence za rad podnosi stambena zadruga kao neprofitna stambena organizacija, neophodno je da dostavi i Zadružna pravila.

Neprofitna stambena organizacija, po dobijanju licence, dostavlja i sve izmene dokumentacije iz stava 1. ovog člana.

Način vođenja registra neprofitnih stambenih organizacija

Član 5.

Registar neprofitnih stambenih organizacija vodi ministarstvo nadležno za poslove stanovanja, u skladu sa Zakonom.

Registar iz stava 1. ovog člana se vodi kao jedinstvena evidencija neprofitnih stambenih organizacija po redosledu odobrenih zahteva za izdavanje licence za rad neprofitne stambene organizacija.

Registar iz stava 1. ovog člana se vodi kao elektronska baza podataka dostupna na sajtu ministarstva nadležnog za poslove stanovanja, zasnovana na dokumentaciji dostavljenoj u papirnom i/ili elektronskom obliku u kojoj se objavljuju javno dostupni podaci i podaci iz izveštaja koje neprofitna stambena organizacija dostavlja u skladu sa članom 111. Zakona.

U registru iz stava 1. ovog člana se ne objavljuju podaci koji podležu zaštiti podataka o ličnosti.

Sadržina registra

Član 6.

U registar se upisuje:

1. broj predmeta pod kojim je zaveden zahtev za izdavanje licence;

2. podaci o neprofitnoj stambenoj organizaciji kojoj je Ministarstvo izdalo licencu (naziv, sedište, kontakt podaci, lice ovlašćeno za zastupanje, PIB, matični broj, broj tekućeg računa);

3. datum izdavanja i redni broj licence;

4. promene registrovanih podataka;

5. podaci o rezultatima rada neprofitne stambene organizacije;

6. datum oduzimanja licence.

Sastavni deo registra

Član 7.

Sastavni deo registra su dokumenta na osnovu kojih je izvršen upis podataka u registar, koja se trajno čuvaju, u skladu sa propisima kojima se uređuje arhivska građa.

Prelazna i završna odredba

Član 8.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima za izdavanje i oduzimanje licence za rad neprofitne stambene organizacije i sadržini posebnog registra neprofitnih stambenih organizacija („Službeni glasnik RS”, broj 44/10).

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.